KAT KAR?ILI?I ?N?AAT S?ZLE?MELER?N?N HAZIRLANMASI VE ?FASI

KAT KAR?ILI?I ?N?AAT S?ZLE?MELER?N?N HAZIRLANMASI VE ?FASI

 Nüfus art??? ve geli?en ekonomik yap?ya ba?l? olarak artan konut ihtiyac?, bu alandaki sözle?meler ve anla?malar?n da öneminin her geçen gün artmas?na yol açmaktad?r. Bu çal??mada günümüzde bu alanda en çok kullan?lan kat kar??l??? in?aat sözle?mesinin haz?rlanmalar? hususunda özellikle önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken konulara de?inilecektir.

Kat kar??l??? in?aat sözle?meleri, di?er bir ismi ile arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesi, arsa sahibi ile müteahhit aras?nda yap?lan, müteahhidin, arsa sahibinin kendisine devredece?i belirli arsa paylar?na kar??l?k olarak kendi malzemesiyle arsa üzerine ba??ms?z bölümler in?a etmek suretiyle bir bina meydana getirmeyi ve sonunda bu ba??ms?z bölümlerden belirlenmi? olanlar? arsa sahibine devretmeyi taahhüt etti?i bir sözle?medir. Bu hali ile kat kar??l??? in?aat sözle?mesi sat?? ve eser sözle?melerinin özelliklerini ihtiva eden karma niteliktedir.

Kat kar??l??? in?aat sözle?melerinde üç ana unsur bulundu?unu söylemek mümkündür. Özetle bunlar?; arsa sahibi ile müteahhit aras?nda geçerli bir anla?ma yap?lm?? olmas?, arsa sahibinin arsa pay?n?n belirli bölümünü müteahhide devretmeyi taahhüt etmesi ve müteahhidin arsa sahibine ait ta??nmaz üzerine in?aat yapma ve in?aat? teslim etmesi ?eklinde aç?klamak mümkündür.

Türk Medeni Kanunun 706’?nc? maddesinde, “ta??nmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözle?melerin geçerli olmas?, resmî ?ekilde düzenlenmi? bulunmalar?na ba?l?d?r”. Yine Türk Borçlar Kanunu’nun 237’inci maddesinde düzenlenen ta??nmaz sat?? vaadi sözle?mesi ?ekil ?art?; “ta??nmaz sat???n?n geçerli olabilmesi için, sözle?menin resmî ?ekilde düzenlenmesi ?artt?r” ifadesi ile belirtilmi?tir.

Tapu Kanunu 26’nc? maddesinde de; “mülkiyete, mülkiyetin gayr? ayni haklara ve mü?terek bir arz?n hissedarlar? veya birbirine muttas?l gayrimenkullerin sahipleri aras?nda bunlardan birinin veya bir kaç?n?n o gayrimenkul üzerinde mevcut veya in?a edilecek binan?n, muayyen bir kat?ndan veya dairesinden yahut müstakillen istimale elveri?li bir bölümünden münhas?ran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753’üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakk? tesisine veya tesisi vadine mütedair resmî senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri taraf?ndan tanzim edilir.” ?eklinde düzenleme yer almaktad?r.

Aç?klanan mevzuat hükümleri do?rultusunda, arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?melerinin resmî ?ekilde tapu dairesinde veya noterlikte düzenlenmesi gerekir. Bu ?ekil ?art?na uymaks?z?n yap?lan sözle?meler hukuken geçerli de?ildir. ?ekle ayk?r? olarak düzenlenen sözle?me mutlak butlanla bat?l olacakt?r. Yarg?tay HGK’ nun 30.04.1997 tarih ve 1997/15-146 E., 1997/372 K. nolu karar?nda da bu hususa yer verilmi? olmakla söz konusu karar metninde bu husus “Kat kar??l??? in?aat sözle?mesi, karma akit niteli?inde olup arsa sahibinin intikal ettirece?i arsa pay?n?n devri yönünden resmi ?ekle tabidir. “ ?eklinde iade edilmi?tir.

Kat kar??l??? in?aat sözle?mesinin uygulanabilmesi için ilk olarak in?aat yap?lacak arsan?n, üzerine in?aat yap?lmaya müsait ve imara uygun olmas? bunun yan? s?ra, in?aat?n yap?laca?? arsaya sözle?mede kararla?t?r?lan miktarda ba??ms?z bölüm in?as?n?n da mümkün olmas? gerekir. Bu nedenle Kat kar??l??? in?aat sözle?meleri akdedilmeden önce belediyeden arsan?n imar durumunun incelenmesi faydal? olacakt?r.

 

 

 

Copyrights © 2020 KEBULAW.
info@kebulaw.com · +90 232 486 86 89