YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA KOB? TAN?M?, HUKUKİ STATÜLERİ VE KAPSAM?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda KOB? Tan?m?, Hukuki Statüleri ve Kapsam?

“Türk Ticaret Kanunu (TTK), birçok aç?dan ticaret hayat?m?za yeni düzenlemeler getirirken, di?er taraftan da ekonomimizin önemli bir parças?n? te?kil eden KOB?’lerimize farkl? avantajlar sunmaktad?r"

Genel mevzuatta "Küçük Ve Orta Büyüklükteki ??letmeler", y?ll?k 250 ki?iden az i?çi istihdam eden ve y?ll?k mali bilançosu 40 milyon TL´yi a?mayan ve bu yönetmelikte mikro i?letme, küçük i?letme ve orta büyüklükteki i?letme olarak s?n?fland?r?lan ekonomik birim ?eklinde isimlendirilmektedir. Günümüzde KOB? tan?m? sadece üretim sektörünü de?il, ayn? zamanda tüm hizmet sektörünü de kapsamaktad?r.

KOB?’lerin sektörlere göre da??l?m?na bak?ld???nda, a??rl???n üç sektörde oldu?u; bu i?letmelerin yüzde 47’sinin ticaret sektöründe, yüzde 15’inin imalat sektöründe, yüzde 15’inin ise ula?t?rma sektöründe yer ald??? görülmektedir. Birimlere bak?ld???nda, giri?im say?s?n?n en yüksek oldu?u birimin yüzde 10 ile “g?da, içecek ve tütün a??rl?kl? perakende ticaret” oldu?u görülmektedir. Onu izleyen birimler s?ras? ile yüzde 6 ile “karayolu yük ta??mac?l???”, yüzde 6 ile “di?er perakende ticaret”, yüzde 5 ile “barlar ve kahvehaneler” ile ve yüzde 4 “di?er karayolu" sektörlerinde oldu?u belirtilmektedir.

Verilerden de anla??laca?? üzere ülke ekonomimizde KOB?’lerin yeri yads?namayacak önemdedir. KOB?’lerin dünya ekonomisi içindeki i?letmelerin yüzde 95′inden fazlas?n? olu?turan en yayg?n i?letme türü oldu?unu (TC D??i?leri Bakanl???) göz önünde tutarsak ayn? önemin bütün Dünya içinde geçerli oldu?unu görebiliriz.

Ülkenin sosyo-ekonomik kalk?nmas?nda ve günümüzün h?zlanan rekabet ko?ullar?na uyum sa?lamada, çe?itli politikalarla ve desteklerle güçlendirilmesi gereken KOB?’lere ne yaz?k ki yeterli düzeyde bir deste?in henüz verilemedi?i de bir gerçektir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), birçok aç?dan ticaret hayat?m?za yeni düzenlemeler getirirken, di?er taraftan da ekonomimizin önemli bir parças?n? te?kil eden KOB?’lerimize farkl? avantajlar sunmaktad?r. Bu avantajlardan belki de en önemlisinin Yeni TTK’n?n 1530’uncu maddesinde yer alan ve tedarikçilere yönelik yap?lan geç ödemelerin önüne geçmeyi amaçlayan düzenleme oldu?unu söyleyebiliriz.

Yeni TTK’n?n 1530’uncu maddesinin;
a) 5’inci f?kras?nda, alacakl?n?n KOB?, borçlunun büyük ölçekli i?letme s?fat?n? ta??d??? hallerde ödeme süresinin 60 günü a?amayaca??,
b) 6’nc? f?kras?nda, taraflar?n kendi aralar?nda gecikme faizi ödenmeyece?ini veya a??r derecede haks?z say?labilecek kadar az faiz ödenece?ini, alacakl?n?n geç ödeme dolay?s?yla u?rayaca?? zarardan borçlunun sorumlu olmayaca??n? veya s?n?rl? bir ?ekilde sorumlu tutulabilece?ini öngören sözle?me hükümlerinin geçersiz oldu?u,
c) 7’nci f?kras?nda, alacakl?ya yap?lan geç ödemelere ili?kin temerrüt faiz oran?n?n sözle?mede öngörülmedi?i veya ilgili hükümlerin geçersiz oldu?u hallerde uygulanacak faiz oran?n?n ticari i?lere uygulanacak gecikme faizi oran?ndan en az yüzde sekiz fazla olmas? gerekti?i,
d) 8’nci f?kras?nda, alacakl?n?n küçük veya orta ölçekli i?letme veya tar?msal veya hayvansal üretici olup borçlunun büyük ölçekli i?letme oldu?u hallerde taksitle ödemeyi öngören sözle?me hükümlerinin geçersiz oldu?u, belirtilmi?tir.

Yine ayn? hususta Bakanlar Kurulu´nun 10/9/2012 tarihinde KOB? Yönetmeli?i´nde de?i?iklik yap?lmas? karar?n?n ard?ndan konuya ili?kin yönetmelik de?i?ikli?i 4 Kas?m 2012 tarihli Resmi Gazete´de yay?mlanarak yürürlü?e girmi? olup bu yönetmelik de?i?ikli?inde en çok dikkat çeken husus KOB? tan?m?n?n ve kriterlerinin de?i?tirilmesidir.

Yap?lan de?i?iklikle küçük ve orta büyüklükte i?letme, yani k?saca (KOB?); "ikiyüzelli ki?iden az y?ll?k çal??an istihdam eden ve y?ll?k net sat?? has?lat? veya mali bilançosundan herhangi biri k?rk milyon Türk Liras?´n? a?mayan ve bu yönetmelikte mikro i?letme, küçük i?letme ve orta büyüklükteki i?letme olarak s?n?fland?r?lan ekonomik birimler veya giri?imler" ?eklinde tan?mlanm??t?r. ??letme ise "yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel ki?iye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimler ve giri?imler" olarak tarif edilmi?tir.

Copyrights © 2020 KEBULAW.
info@kebulaw.com · +90 232 486 86 89