• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açması ve İşlemleri

Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş yabancı şirketlerin ülkemizde faaliyet gösteren irtibat bürolarına ilişkin iş ve işlemler (kuruluş izni, süre uzatımı, iptal vb.) Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne tarafından yürütülmektedir.
İrtibat büroların açılmasına ilişkin işleyiş aşağıda sizler için Kebulaw tarafından özetlenmiştir.

Müracaat için gereken belgeler:
Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat edilir.
• Başvuru formu ( Yazının altında belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.),
• İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,
• Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,
• Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
• İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,
• İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.
Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne sunulan belgelerin aslının yabancı şirket tarafından ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilmektedir.
İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.
• Yabancı şirketin irtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen irtibat büroları, faaliyet süresinin sona ermesinden önce T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederler.
• Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

Yabancı şirketlere ait irtibat bürolarının süreleri faaliyetlerine göre tabloda belirtilmiştir.

Faaliyet Süre (Yıl)
Temsil ve ağırlama

(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)

5
Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini

(Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)

5
Teknik destek

(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)

5
Haberleşme ve bilgi aktarımı

(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)

5
Bölgesel yönetim merkezi

(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)

10

• Yabancı şirketin başvurusu ile kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne iletirler. Yabansı şirketlerin irtibat büroları adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne bildirirler.
• Yabancı şirketin irtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Forumu’nu ve ekli belgelerini T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.
• Yabancı şirketin irtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.
• Yabancı şirketlerin irtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

Aşağıda belirtilen linkten gerekli formlara ulaşabilirsiniz.

https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/14a09761d390/diger/b81096

Bilgi Formu Doldurma Kılavuzu
İrtibat Büroları Başvuru Formu
İrtibat Büroları Taahhütname
Sektör Listesi

*Kebulaw tarafından kaynaklardan derlenmiş bir makaledir, yasal bir yükümlülüklerin değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak:
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi sistemi